• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Sudeckie Centrum Spawalnictwa dostępny pod adresem internetowym

www.spawaj.com.pl prowadzony jest przez firmę PHUP Krzysztof Wajda ul. Stawowa 21, 58-262 Ostroszowice, NIP 8821036380

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i

Do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze

Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem

na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 2 Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność PHUP Krzysztof Wajda ul. Stawowa 21, 58-262 Ostroszowice, NIP 8821036380
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.spawaj.com.pl

 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Sudeckie Centrum Spawalnictwa ul. Diorowska 12, 58-200 Dzierżoniów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: spawaj@op.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 516 548 909, 501 358 614
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 30 1090 2301 0000 0001 4203 9634
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

 • 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

komputery PC, smartfony,

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies,,
 3. zainstalowany program FlashPlayer.
 • 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe

jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami

brutto(uwzględniają podatek VAT).

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za

Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na

czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca

wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w

opisie Produktu.

 1. Złożenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy handlowej między

sprzedawcą a konsumentem. Zawarcie umowy następuję w momencie przyjęcia

zamówienia przez sklep i podczas wystawienia dokumentu sprzedaży.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez

podania przyczyny

 1. Czas realizacji zamówienia podany w sklepie internetowym jest czasem

orientacyjnym.

 1. Cena produktu, nie będącego na magazynie może ulec zmianie z powodu

nagłej zmiany cen u dytrybutora danego produktu. Konsument zostanie

poinformowany o zmianie ceny produktu przed realizacją zamówienia.

 1. Produkty, które są zamawiane na specjalne żądanie klienta nie podlegają

zwrotom

 • 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych aktywne konto email, imię, nazwisko, telefon, adres,

miejscowość, kod pocztowy.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie

na adresy podane w § 3.

 • 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny);

 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz

potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 • 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sudeckie Centrum Spawalnictwa ul. Diorowska 12, 58-200 Dzierżoniów lub Sudeckie Centrum Spawalnictwa MAGAZYN ul. Wolności 24 , 58-260 Bielawa
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 4. Płatność przy odbiorze
 5. Płatność za pobraniem
 6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

 • 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie

wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem

ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania

Zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne- od dnia uznania wpłaty rachunek bankowy Sprzedawcy.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży,

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie

gotowydo odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości

Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres

poczty elektronicznej Klienta.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej

rzeczy, partii lub części.

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez

czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe

Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz

załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie

jest to obowiązkowe.

 • 11 Reklamacja i

gwarancja

 1. Reklamacją objęte są tylko produkty kupione jako „nowe”
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a

Także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też

kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).

 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 4. Klient ma

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z

ważnychprzyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O

każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają

zastosowaniepowszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:

Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach

konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

idochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.